สินเชื่อส่วนบุคคลเกียรตินาคิน

ผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคลเกียรตินาคิน

ประเภทผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินสด ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

สถาบันการเงิน : ธนาคารเกียรตินาคิน


  สรุปข้อมูลสินเชื่อ
สรุปข้อมูลสินเชื่อ
สถาบันการเงิน
 • ธนาคารเกียรตินาคิน kiatnakin bank
ชื่อสินเชื่อ
 • สินเชื่อส่วนบุคคลเกียรตินาคิน
ประเภทสินเชื่อ
 • สินเชื่อส่วนบุคคล แบบ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
จุดเด่น
 • สินเชื่อส่วนบุคคล kk อยากทำอะไร ต้องได้ทำ สินเชื่อส่วนบุคคลพร้อมสนับสนุน
 • เตรียมพร้อมรับทุกสถานะการณ์ ด้วยความสบายใจ
  • เสริมสภาพคล่อง ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลอื่น และ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพียงพอทุกความต้องการ ด้วยวงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือ 1 ล้านบาท
 • ผ่อนสบาย ไร้ความกังวล
  • ให้คุณผ่อนน้อย สบายนาน ด้วยระยะเวลาการผ่อนชำระ นานสูงสุด 60 เดือน
 • เริ่มต้นใหม่ ได้ทุกวัน
  • สำหรับผู้มีรายได้ขั้นต่ำ 50,000 บาท ยื่นเอกสารการสมัครออนไลน์ ทราบผลเบื้องต้นได้ทันที
 • สบายใจ ให้คุณวางแผนได้อย่างลงตัว
  • ด้วยการผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน พร้อมอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ ลดต้นลดดอก ต่ำสุด 13.99% ต่อปี
 • สะดวก สบาย ด้วยหลากหลาย ช่องทางการชำระเงิน
  • สามารถชำระเงินด้วยช่องทางที่หลากหลาย 24 ช.ม ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ไทย และ หน้าเคาท์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ ทั่วประเทศ
คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร
พนักงานที่มีรายได้ประจำ (เอกชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
 • บุคคลธรรมดา อายุ 20 - 60 ปี สัญชาติไทย
 • มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานที่ปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปและผ่านระยะเวลาทดลองงาน หรือ อายุงานที่ทำงานเดิมล่าสุดก่อนหน้านี้ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลหรือที่มีทะเบียนพาณิชย์
 • บุคคลธรรมดา อายุ 20 - 65 ปี สัญชาติไทย
 • มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำว่า 3 ปี
ผู้สมัครต้องมีที่อยู่อาศัย และมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกและยินยอมให้ธนาคาร ตรวจสอบข้อมูลเครดิตประวัติทางการเงิน

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
เอกสารแสดงตัวตนและการโอนเงิน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี โดยต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้นไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่น หรือบัญชีที่มีชื่อร่วมกับผู้อื่นได้
เอกสารทางการเงินเพิ่มเติมสำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
เอกสารทางการเงินเพิ่มเติมสำหรับเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน/สำเนาทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 • เอกสารแสดงรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมเพือประกอบการพิจารณา
วิธีการคิดอัตราดอกเบี้ย

รายได้ต่อเดือน* (บาท)
อัตราดอกเบี้ยแท้จริงตลอดอายุสัญญา (ต่อปี)
พนักงานเงินเดือนประจำ เจ้าของกิจการ
20,000 - 29,999 24.99% - 27.99% -
30,000 - 69,999 21.99% - 27.99%
26.99% - 27.99%
70,000 - 99,999 15.99% - 23.99%
มากกว่า 100,000 13.99% - 23.99% 23.99% - 27.99%
*เงื่อนไขการคำนวณรายได้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อัตราค่าธรรมเนียม
 • ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (หักออกจากวงเงินกู้ก่อนโอนเข้าบัญชี )
 • ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด ร้อยละ 5.0% ของยอดเงินต้นคงค้าง ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
 • ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ 1% ของยอดเงินกู้
วงเงินอนุมัติ
 • สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือ สูงสุด 1.5 ล้านบาท
  ตารางการผ่อนชำระ
 • อัตราการผ่อนชำระ : ชำระเดือนละเท่า ๆ กัน
วงเงินอนุมัติ ระยะเวลาการผ่อนชำระ
24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน
30,000 1,585 1,168 960
50,000 2,641 1,947 1,599
60,000 3,169 2,336 1,919
70,000 3,697 2,725 2,239
90,000 4,754 3,504 2,879
100,000 5,282 3,893 3,198
150,000 7,922 5,839 4,797
200,000 10,272 7,495 6,105
250,000 12,839 9,367 7,631
290,000 14,894 10,866 8,852
  อัตราดอกเบี้ย-ค่าธรรมเนียม
 • อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้
วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี )
20,000 - 150,000 24%
150,001 บาทขึ้นไป 21%
  คุณสมบัติ-เอกสารผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 20,000 บาทขึ้นไป
เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  ช่องทางการชำระเงิน
 • ชำระโดยหักบัญชีธนาคารเกียรตินาคิน : ไม่เรียกเก็บ
 • ชำระที่เคาน์เตอร์สาขาธนาคารเกียรตินาคิน : ไม่เรียกเก็บ
 • ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารอื่น 15-30 บาท/ครั้ง

© สงวนสิทธิ์ 1999 - 2019 creditsmile™ ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเว็บไซต์ ทุกประการ