ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการยื่นกู้สินเชื่อ

เอกสารที่ใช้ในการยื่นสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น จะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคารเป็นสำคัญ แต่ส่วนมาก เอกสารที่จำเป็นต้องใช้มีดังต่อไปนี้ค่ะ

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการยื่นกู้สินเชื่อ

เอกสารแสดงตัวตนและการโอนเงิน
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)
– สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี โดยต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้นไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่น หรือบัญชีที่มีชื่อร่วมกับผู้อื่นได้

เอกสารทางการเงินเพิ่มเติมสำหรับผู้มีรายได้ประจำ
– ต้นฉบับสลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน
– สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

เอกสารทางการเงินเพิ่มเติมสำหรับเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
– สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน/สำเนาทะเบียนการค้า
– สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
– เอกสารแสดงรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมเพือประกอบการพิจารณา

Related posts